msm@msmmielec.pl

 
O nas
  

                      Klauzula informacyjna Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu informuje, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu, ul. Staffa 4A, 39-300 Mielec, NIP: 817-00-05-963, REGON: 000489159, tel. 175837701, email: msm@ptc.pl,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu możliwy jest pod nr tel. 175839725,

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu prawidłowego zarządzania i administrowania nieruchomościami będącymi w zasobach Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu oraz dla realizacji celów określonych w Statucie Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Mielcu, a także wynikających z Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dn. 15.12.2000 r. (Dz.U.2018.845 t.j. z dn. 8.05.2018 r.) i ustawy Prawo spółdzielcze z dn. 16.09.1982 r. (Dz.U.2017.1560 t.j. z dn. 22.08.2017 r.),

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom i kategoriom odbiorców:

a) SoftHard S.A., ul. Graniczna 27, 09-407 Płock – firma informatyczna obsługująca system informatyczny Spółdzielni,

b) firmy wykonujące usługi w imieniu i na zlecenie Spółdzielni, m.in. firmy sprzątające, remontowe, konserwacyjne,

c) drukarnie w celu wykonania usługi wydruku spersonalizowanych książeczek opłat,

d) osoby wykonujące zawody takie jak: prawnik, notariusz, komornik,

e) inne podmioty, które wskażą prawidłową podstawę prawną i interes prawny,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany do przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji lub inny okres dotyczący naszych wymagań statutowych niezbędnych do zarządzania i administrowania nieruchomościami,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w przypadku tych danych osobowych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia umowy i wynika z przepisów Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze, Kodeksu cywilnego i innych regulacji szczególnych określonych w odrębnych przepisach,

9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.


 Copyright © 2010 by MSM