msm@msmmielec.pl

 
O nas
  

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 pojawiła się możliwość uzyskania dofinansowania na rewitalizację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa Warunkiem ubiegania się o dotację unijną było ujęcie danego obszaru - osiedla w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla miasta Mielca (LPR).

W trakcie prowadzonych konsultacji społecznych Spółdzielnia zgłosiła Osiedle Lotników - oznaczone jako Obszar C w LPR. Podstawowym powodem wskazania takiego obszaru był obecny stan techniczny budynków mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej, szkodliwość dla środowiska naturalnego oraz zdrowia ludzkiego. Spółdzielnia w ramach bieżących prac remontowo-budowlanych dociepliła ściany pasmowe na budynkach, których dotyczy projekt. Na obecną chwilę renowacji wymagają jeszcze zewnętrzne ściany szczytowe tych obiektów. Zastosowane na tych ścianach płyty azbestowe wymagają demontażu i odpowiedniej utylizacji. Obowiązek inwentaryzacji i usuwania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielach nieruchomości, na terenie której się znajdują, a więc w tym przypadku na Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Utylizacja azbestu jest przedsięwzięciem dość kosztownym i Spółdzielnia nie jest w stanie ponieść tak dużych kosztów w krótkim okresie czasu. Ponadto realizacja projektu pozytywnie wpłynie na oszczędności związane z zakupem energii cieplej, której zmniejszone zużycie pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska.

Jednym z warunków przyznania dotacji była kompleksowość podejmowanych działań, dlatego też w sąsiedztwie remontowanych bloków renowacji poddana zostanie mała architektura, co uatrakcyjni otoczenie budynków oraz zdecydowanie polepszy funkcjonalność osiedla oraz poprawi jego estetykę zewnętrzną. Natomiast instalacja monitoringu w centralnej części osiedla stanowi uzupełnienie powyższych działań, gdyż nie tylko poprawi bezpieczeństwo w rejonie, ale zapobiegnie dewastacji odnowionego osiedla.

W listopadzie 2010 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rewitalizacja Osiedla Lotników w Mielcu”, który w kwietniu ubiegłego roku został wybrany do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podkarpackiego. Umowa o dofinansowanie projektu w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych została podpisana przez Zarząd Mieleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej 13 grudnia 2011r. Łączna wartość projektu to 4 065 383,88 zł w tym dotacja z EFRR i budżetu Państwa 2 322 996,98 zł.

Zarząd Spółdzielni ma nadzieję, że realizacja projektu podniesie standard życia mieszkańców rewitalizowanych budynków oraz znacząco wpłynie na estetykę całego osiedla.

REALIZACJA POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW

 Copyright © 2010 by MSM